Algemene in-en verkoopvoorwaarden

Artikel 1 - Algemeen
1. De navolgende Algemene In- en Verkoopsvoorwaarden maken deel uit van alle door Rotor B.V. te sluiten in- en verkoopcontracten.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de in- of verkoopsvoorwaarden van haar wederpartij niet door Rotor B.V. aanvaard.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gelden deze Algemene In- enVerkoopswaarden onvoorwaardelijk.
4. In geval van export gelden naast deze Algemene In- en Verkoopsvoorwaarden de “Quotation and Transaction Details for Export (DOCE-513-1000)”.
5. Onder “export” worden verstaan alle leveringen aan niet feitelijk in Nederland gevestigde bedrijven, instellingen en ondernemers.

Artikel 2 - Totstandkoming overeenkomst
1. Alle door verkoper te maken aanbiedingen zijn tot op het moment van aanvaarding herroepbaar, tenzij dit schriftelijk anderszins is aangegeven.
2. Partijen zijn niet aansprakelijk voor fouten en/of afwijkingen in door hen verstrekte afbeeldingen, tekeningen, prospectussen, prijscouranten, catalogi en aanbiedingen. Door partijen verstrekte gegevens worden eerst bindend, nadat zij opgenomen zijn in een door hen beiden getekende overeenkomst.
3. De door partijen verstrekte gegevens, afbeeldingen, tekeningen, specificaties etc. blijven hun eigendom en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verstrekker niet aan derden ter hand gesteld worden.
4. Mondelinge toezeggingen en afspraken gelden slechts, indien deze onmiddellijk schriftelijk bevestigd zijn.
5. Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat deze schriftelijk bevestigd is, hetzij via een orderbevestiging hetzij via ondertekening van de overeenkomst.
6. Wijzigingen in een overeenkomst (inclusief wijzigingen in prijzen en levertijd) gelden slechts voor zover deze schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 3 - Levering
1. Alle leveringen geschieden “af fabriek” (volgens Incoterms 2000, conditie EXW).
2. Indien de te leveren goederen op de overeengekomen leveringsdatum om welke reden dan ook door de koper niet afgenomen worden zal de verkoper de betrokken goederen voor rekening en risico van de koper opslaan.
3. Indien de koper de te leveren goederen vóór levering wenst te keuren, zal hij dit bij het aangaan van de overeenkomst moeten meedelen. Indien de koper niet binnen 10 dagen, nadat hem schriftelijk door de verkoper medegedeeld is dat de goederen voor keuring gereed zijn, daartoe overgaat worden de betrokken goederen geacht geleverd te zijn en komen deze voor risico van de koper.

Artikel 4 - Levertijd
1. De levertijd gaat in op de dag van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij voor de uitvoering van de overeenkomst de koper voor documenten,vergunningen, etc. dient te zorgen. In het laatste geval gaat de levertijd in op het tijdstip, dat de koper dergelijke documenten, vergunningen aan de verkoper ter hand heeft gesteld en de verkoper die documenten, vergunningen geaccepteerd heeft.
2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende (werk-) omstandigheden. De levertijd wordt zo nodig verlengd, indien die werkomstandigheden zich buiten de schuld van verkoper wijzigen of tijdig bestelde materialen niet tijdig aan de verkoper geleverd worden.
3. Behoudens grove schuld aan de zijde van de verkoper geeft een overschrijding van de levertijd de koper niet het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
4. De verkoper aanvaardt geen enkele aan een overschrijding van de levertijd verbonden boeteclausule.

Artikel 5 - Prijs
1. De door de verkoper opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere op de levering betrekking hebbende heffingen en zijn gebaseerd op levering “af fabriek”, zonder emballage.
2. Alle door verkoper opgegeven prijzen zijn vast voor een termijn van drie maanden. Na afloop van die termijn is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijzen eenzijdig te wijzigen, indien de omstandigheden ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst zich gewijzigd hebben.

Artikel 6 - Betaling
1. De betaling van geleverde goederen geschiedt steeds binnen 30 dagen na factuurdatum. Betalingen geschieden zonder aftrek. Schuldvergelijking is niet toegestaan.
2. Betalingen in de overeengekomen valuta geschieden in contanten ten kantore van de verkoper of op de bankrekeningen van de verkoper als aangegeven op zijn factuur.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de verkoper gerechtigd de koper wettelijke rente in rekening te brengen.
4. Zolang de koper niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan heeft, blijven de geleverde goederen eigendom van de verkoper. Indien de betaling uitblijft is de verkoper na een ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen zonder rechterlijke tussenkomst terug te (laten) halen. Daartoe geeft de koper aan verkoper een ongehinderde toegang tot de geleverde goederen.
5. Na ingebrekestelling komen alle door de verkoper te maken incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke voor rekening van de koper.
6. Zolang leveranties niet (tijdig) betaald zijn is de verkoper gerechtigd de uitvoering van volgende leveranties op te schorten.

Artikel 7 - Garantie en reclame
1. De verkoper staat in voor de deugdelijkheid van de door hem geleverde diensten en goederen alsmede van de door hem in die producten verwerkte materialen, dit met uitzondering van de door koper zelf ter beschikking gestelde materialen.
2. Gedurende een periode van twaalf maanden na levering zal verkoper alle onderdelen, waarvan aangetoond is, dat deze ondeugdelijk zijn herstellen c.q. vervangende onderdelen ter beschikking stellen. De keuze van herstel of vervanging alsmede de keuze van de plaats van uitvoering van die herstelwerkzaamheden worden door verkoper gemaakt.
3. Deze verplichting van verkoper vervalt, indien
a. de ondeugdelijke werking van enig onderdeel niet binnen veertien (14)dagen na constatering daarvan aan verkoper schriftelijk gemeld wordt;
b. er sprake is van normale slijtage;
c. de koper de door verkoper verstrekte bedienings- en onderhoudsvoorschriften niet naleeft;
d. koper een onoordeelkundig gebruik van het geleverde maakt, de koper zelf of door derden reparaties aan het geleverde laat uitvoeren of de koper het geleverde voor een ander doel gebruikt dan hij bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven heeft.
4. Voor het gerepareerde of vervangen onderdeel geldt wederom een garantietermijn van twaalf (12) maanden te rekenen vanaf de datum van gereedkomen van de reparatie of vervanging, doch met een maximum van vierentwintig (24) maanden na oorspronkelijke levering van de goederen.
5. Alle kosten, die uitgaan boven de directe kosten van reparatie of het ter beschikking stellen van vervangende onderdelen, komen voor rekening van de koper en zullen hem, voor zover door de verkoper gemaakt, afzonderlijk in rekening gebracht worden.
6. Verkoper is gerechtigd zijn garantieverplichtingen op te schorten, zolang koper zijn betalingsverplichtingen niet voldaan heeft.

Artikel 8 - Overmacht, opschorting en aansprakelijkheid
1. In geval van tijdelijke overmacht, welke partij dit dan ook betreft, zullen partijen zich met elkaar verstaan over de wijze, waarop de overeenkomst na opheffing van de overmachtssituatie -al dan niet in gewijzigde vorm- verder nagekomen zal worden. Behoudens indien de partij, die dit betrof ten gevolge van de tijdelijke overmachtssituatie een voordeel heeft genoten, is de vordering tot schadevergoeding uitgesloten.
2. In geval van blijvende overmacht, welke partij dit dan ook betreft, zal de overeenkomst geacht worden ontbonden te zijn. In een dergelijke situatie zullen partijen zich met elkaar verstaan over de gevolgen van de ontbinding, inclusief een eventuele aanspraak op schadevergoeding.
3. Indien één van partijen de op hem rustende verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, zonder dat er sprake is van overmacht, is de wederpartij na ingebrekestelling zonder meer gerechtigd de op hem rustende verplichtingen op te schorten, onverminderd zijn recht om ontbinding van de overeenkomst plus schadevergoeding te vorderen.
4. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de betaling van enige door koper geleden gevolgschade, van welk aard dan ook.

Artikel 9 - Geschillen
1. Op alle door Rotor B.V. te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die naar aanleiding van een door Rotor B.V. te sluiten overeenkomst mochten ontstaan zullen bij uitsluiting beslecht worden door de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Eibergen, november 2000ALGEMENE IN- en VERKOOPSVOORWAARDEN ROTOR B.V.

A translation of our terms and conditions of sale and purchase will be forwarded at your request