Privacyverklaring

ROTOR.nl is zich bewust dat u graag wil weten hoe uw gegevens worden gebruikt en gedeeld, en wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt om dat zorgvuldig en verstandig te doen. Deze kennisgeving beschrijft het privacybeleid van ROTOR.nl. Door ROTOR.nl te bezoeken, aanvaardt u en stemt u in met alles wat die in deze Privacykennisgeving wordt beschreven.

 

Verantwoordelijken voor persoonsgegevens

Rotor heeft verklaard de tussen de VS en de Europese Unie overeengekomen Safe Harbour Privacy Principles na te leven. Voor meer informatie over Safe Harbour en om de verklaring van deze ROTOR groepsmaatschappijen te lezen, kunt u de U.S. Department of Commerce Safe Harbour website bezoeken. Mocht u rechtstreeks contact willen opnemen met ROTOR over het Safe Harbour programma, stuur dan een e-mail naar info@rotor.nl.

Welke persoonsgegevens verzamelt ROTOR.nl over haar klanten?

De informatie die wij van u krijgen, helpt ons uw winkelervaring bij ROTOR.nl te personaliseren en continu te verbeteren. Wij gebruiken de gegevens om bestellingen en betalingen te verwerken, producten en diensten te leveren, met u te communiceren over bestellingen, producten, diensten en acties, onze administratie bij te houden en in het algemeen uw rekeningen bij ons te onderhouden, content te tonen (zoals wensenlijsten en customer reviews), en om producten en diensten aan te bevelen waarvoor u belangstelling zou kunnen hebben. Ook gebruiken we deze gegevens om onze sales organisatie en het online platform te verbeteren, fraude of misbruik van onze website te voorkomen of op te sporen, en om derden in de gelegenheid te stellen technische, logistieke of andere functies namens ons uit te voeren.

Wij verzamelen de volgende soorten gegevens:

·         Gegevens die u ons verstrekt: gegevens die u op onze website invult of op andere wijze verstrekt worden door ons ontvangen en opgeslagen. U kunt ervoor kiezen bepaalde gegevens niet te verstrekken, maar dan kan het zijn dat u veel van onze functies niet zult kunnen gebruiken. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens onder meer om aan uw verzoeken te voldoen, uw toekomstige winkelervaring op uw voorkeuren aan te passen, en voor communicatie met u.

·         Automatische Gegevens : bepaalde soorten gegevens worden door ons ontvangen en opgeslagen telkens wanneer u met ons contact heeft. Zo gebruiken wij, net als veel andere websites, "cookies" en verkrijgen wij bepaalde soorten gegevens wanneer uw webbrowser ROTOR.nl of advertenties en andere content opent die op andere websites worden aangeboden door of namens ROTOR.nl. 

·          Mobiel: Wanneer apps die zijn ontwikkeld door ROTOR download of gebruikt en, indien van toepassing, locatiediensten heeft aangevraagd of aanvaard, kunnen wij gegevens ontvangen over uw locatie en uw mobiele apparaat, waaronder een 'unique identifier' voor uw apparaat. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om u locatie-gerelateerde diensten te leveren, zoals zoekresultaten en andere gepersonaliseerde content. Bij de meeste mobiele apparaten kunt u locatiediensten uitschakelen. 

·          E-mail communicatie : om ons te helpen e-mails nuttiger en interessanter te maken ontvangen wij vaak een bevestiging wanneer u een e-mail van ROTOR.nl opent, indien uw computer die mogelijkheid ondersteunt. Ook vergelijken wij onze klantenlijst met lijsten die wij ontvangen van andere ondernemingen teneinde onze klanten geen onnodige berichten te sturen. Als u geen e-mail of post van ons wilt ontvangen, neem dan contact op met Rotor.

·         Informatie uit andere bronnen: wij kunnen gegevens over u uit andere bronnen ontvangen en die aan onze accountgegevens toevoegen.

·          

Hoe zit het met cookies?

Om onze systemen in staat te stellen uw apparaat te herkennen en u functies aan te bieden, gebruiken wij cookies.

Deelt ROTOR.nl de informatie die zij ontvangt met anderen?

Informatie over onze klanten is belangrijk voor onze bedrijfsactiviteiten. Het verkopen van dergelijke informatie behoort daar niet toe. ROTOR.nl deelt klantengegevens uitsluitend zoals hieronder wordt beschreven en met Regal Beloit en de door haar gecontroleerde dochtermaatschappijen die ofwel onderworpen zijn aan deze Privacykennisgeving ofwel een beleid hebben dat minstens evenveel bescherming biedt als het beleid dat in deze Privacykennisgeving wordt beschreven.

·         Niet door ons gecontroleerde, gerelateerde ondernemingen: Wij werken nauw samen met aan ons gerelateerde ondernemingen. In sommige gevallen, zoals bij onze dealers, service partners of distributeurs leveren wij diensten of verkopen wij producten samen met of namens dergelijke ondernemingen. Het is steeds duidelijk wanneer een derde betrokken is bij uw transacties en wij in verband daarmee klantengegevens delen met die derde.

·         Derde Dienstverleners: Wij maken gebruik van andere ondernemingen en personen die namens ons bepaalde functies uitvoeren. Voorbeelden daarvan zijn het uitvoeren van bestellingen, leveren van pakjes, verzenden van post en e-mail, verwijderen van doublure-gegevens uit klantenlijsten, analyseren van gegevens, leveren van marketingsupport, leveren van zoekresultaten en links (waaronder betaalde vermeldingen en links), verwerken van creditcardbetalingen en klantenservice. Zij hebben toegang tot de persoonsgegevens die zij nodig hebben om hun functies uit te voeren maar mogen ze niet voor andere doeleinden gebruiken. Voorts moeten zij de persoonsgegevens verwerken overeenkomstig deze Privacykennisgeving en zoals toegestaan ingevolge de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

·         Acties : Soms sturen wij namens andere ondernemingen aanbiedingen aan geselecteerde groepen klanten van ROTOR.nl. Wanneer wij dat doen, geven wij uw naam en adres niet aan die onderneming. Als u dergelijke aanbiedingen niet wilt ontvangen, neem dan contact op met Rotor.

·         Overgang van ondernemingen: Bij de verdere ontwikkeling van onze onderneming kan het zijn dat wij winkels, dochtermaatschappijen of bedrijfsonderdelen kopen of verkopen. Bij dergelijke transacties behoren klantengegevens normaliter tot de overgedragen activa, maar blijven zij onderworpen aan de toezeggingen die zijn gedaan in enige reeds bestaande Privacykennisgeving (uiteraard tenzij de klant anderszins toestemming verleent). In het onwaarschijnlijke geval dat Rotor of nagenoeg al haar activa worden overgenomen zouden klantengegevens natuurlijk eveneens tot de overgedragen activa behoren.

·         Bescherming van ROTOR.nl en anderen: Wij geven accountinformatie en overige persoonsgegevens af wanneer wij van mening zijn dat afgifte gerechtvaardigd is ter naleving van wetgeving, om onze Gebruiksvoorwaarden en overige overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van ROTOR.nl, onze gebruikers of anderen te beschermen. Hiertoe behoort het uitwisselen van gegevens met andere ondernemingen en organisaties ter voorkoming van fraude en beperking van kredietrisico's. Hiertoe behoort vanzelfsprekend echter niet het verkopen, verhuren, delen of overigens openbaar maken van persoonlijk identificeerbare gegevens van klanten voor commerciële doeleinden op een wijze die strijdig is met de toezeggingen in deze Privacykennisgeving.

·         Met uw toestemming: in alle overige gevallen zult u een kennisgeving ontvangen indien informatie over u gegevens aan derden zou worden verstrekt en zult u de mogelijkheid hebben ervoor te kiezen die informatie niet te delen.

Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte in het kader van het delen van gegevens zoals hiervoor uiteengezet, zullen wij ervoor zorgdragen dat de gegevens worden doorgegeven overeenkomstig deze Privacykennisgeving en zoals toegestaan ingevolge de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

·         Wij streven ernaar de veiligheid van uw gegevens tijdens doorgifte te beschermen door gebruik te maken van Secure Sockets Layer (SSL) software, die de door u verstrekte gegevens versleutelt.

·         Bij bevestiging van een bestelling laten wij alleen de laatste vier cijfers van uw creditcardcijfers zien. Natuurlijk geven wij tijdens de verwerking van de bestelling het volledige creditcardgetal door aan de betreffende creditcardmaatschappij.

·         Wij hanteren fysieke, elektronische en procedurele beveiligingsmiddelen in verband met het verzamelen, opslaan en openbaar maken van persoonlijk identificeerbare klantgegevens. Onze veiligheidsprocedures betekenen dat we u van tijd tot tijd om bewijs van uw identiteit kunnen vragen voordat wij persoonsgegevens aan u openbaar maken.

·         Het is belangrijk dat u zich beschermt tegen ongeautoriseerde toegang tot uw wachtwoord en uw computer. Vergeet daarom niet u af te melden wanneer u klaar bent met het gebruik van een gedeelde computer.

 

Tot welke gegevens heb ik toegang?

ROTOR.nl geeft u toegang tot een uitgebreide hoeveelheid gegevens over uw account en uw contacten met ROTOR.nl met het (daartoe beperkte) doel om die gegevens in te kunnen zien en, in bepaalde gevallen, bij te werken. Deze lijst zal veranderen naarmate onze website zich ontwikkelt.

Welke keuzes heb ik?

·         Zoals hierboven besproken kunt u er altijd voor kiezen geen gegevens te verstrekken, ook als die nodig zou zijn om een aankoop te doen of gebruik te maken van functies op ROTOR.nl .

·         U kunt bepaalde gegevens toevoegen of bijwerken. Wanneer u gegevens bijwerkt, houden wij gewoonlijk een kopie van de eerdere versie voor onze administratie.

·         Als u geen e-mail of post van ons wilt ontvangen neem dan contact op met Rotor. (Ook als u geen Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden en andere juridische kennisgevingen - zoals deze Privacykennisgeving - van ons wilt ontvangen, beheersen dergelijke kennisgevingen nog steeds uw gebruik van ROTOR.nl en de bestellingen die bij ROTOR.nl worden geplaatst, en het is uw verantwoordelijkheid ze regelmatig te lezen om kennis te nemen van wijzigingen.)

·         De Helpfunctie op de meeste browsers geeft aan hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u de browser kunt laten melden wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of hoe u cookies volledig kunt uitschakelen. Verder kunt u soortgelijke gegevens uitschakelen of verwijderen die door browser add-ons worden gebruikt, door de add-on instellingen te wijzigen of de website van de maker daarvan te bezoeken. Omdat cookies u in staat stellen gebruik te maken van een aantal belangrijke functies van ROTOR.nl, raden wij u echter aan deze ingeschakeld te houden. Zo zult u, wanneer u onze cookies blokkeert or anderszins weigert, geen producten kunnen toevoegen aan uw Winkelmandje, doorgaan naar Kassa, of producten of diensten van ROTOR.nl kunnen gebruiken waarvoor u zich moet Aanmelden.

Mogen kinderen ROTOR.nl gebruiken?

ROTOR.nl biedt geen producten aan voor verkoop aan kinderen. Wie minderjarig is mag ROTOR.nl alleen gebruiken met toestemming van een ouder of voogd.

Gebruiksvoorwaarden, kennisgevingen & herzieningen

Als u een zorg heeft over de privacy bij ROTOR.nl, neem dan contact op met Rotor met een gedetailleerde beschrijving van de kwestie; wij zullen dan trachten deze voor u op te lossen.

Onze onderneming verandert doorlopend en ook onze Privacykennisgeving en de Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden zullen veranderen. Wij kunnen u van tijd tot tijd een e-mail sturen om u te wijzen op onze kennisgevingen en voorwaarden (tenzij u ons heeft aangegeven daar geen prijs op te stellen) maar het is raadzaam onze website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van recente wijzigingen. Tenzij anders is vermeld, is onze huidige Privacykennisgeving van toepassing op alle gegevens die wij over u en uw account hebben. Wij staan voor de beloftes die wij doen, en zullen nooit wezenlijk ons beleid en onze praktijken veranderen op een wijze die minder bescherming biedt aan reeds verzamelde klantengegevens zonder de toestemming van de betrokken klanten.

 

Voorbeelden van verzamelde gegevens

Gegevens die u ons verstrekt

U verstrekt de meeste gegevens wanneer u zoekt, koopt, post, deelneemt aan een wedstrijd of vragenlijst, of contact heeft met onze klantenservice. Zo verstrekt u bijvoorbeeld gegevens wanneer u: zoekt naar een product; een bestelling plaatst via ROTOR.nl of een van onze derde verkopers; gegevens verstrekt in Uw account (en wellicht heeft u meerdere accounts indien u meer dan één e-mail adres heeft gebruikt tijdens aankopen bij ons) of Uw profiel ; contact met ons heeft via de telefoon, e-mail of anderszins; een vragenlijst of wedstrijdregistratieformulier invult; gebruik maakt van onze diensten; deelneemt in Forums of andere community-functies; Reviews geeft en beoordeelt; een herinnering Speciale Gelegenheid aangeeft; of 'Product beschikbaar' waarschuwingen gebruikt, zoals 'Leverbaar' kennisgevingen. Als gevolg van dergelijke handelingen kan het zijn dat u ons onder meer de volgende gegevens verstrekt: uw naam; adres en telefoonnummer; creditcardgegevens; personen aan wie aankopen zijn verstuurd (waaronder adressen en telefoonnummers); personen (met adressen en telefoonnummers) die staan vermeld in de instelling; e-mail adressen van uw collega’s en andere personen; content van reviews en e-mails aan ons en financiële gegevens.

Automatische gegevens

Voorbeelden van gegevens die wij verzamelen en analyseren zijn: het Internet protocol (IP) adres dat wordt gebruikt voor de verbinding tussen uw computer en het internet; inlog; e-mail adres; wachtwoord; computer- en verbindingsinformatie zoals browsersoort en -versie; de tijdszone-instelling, browser plug-in soorten en versies; besturingssysteem en -platform; uw aankoopgeschiedenis, die we soms samenvoegen met soortgelijke gegevens van andere klanten om functies te ontwikkelen, zoals 'Meest verkocht'; de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, via en vanuit onze website (waaronder datum en tijdstip); cookiecijfer; producten die u heeft bekeken of gezocht; en alle telefoonnummers die gebruikt zijn om onze klantenservice te bellen. Ook kunnen wij ter voorkoming van fraude en voor andere doeleinden op bepaalde delen van onze website browsergegevens gebruiken zoals cookies, Flash cookies (ook wel bekend als Flash Local Shared Objects) of soortgelijke gegevens. Tijdens sommige bezoeken kunnen we software tools gebruiken zoals JavaScript om bezoekgegevens te meten en te verzamelen, waaronder paginaresponstijden, download errors, de duur van het bezoek van bepaalde pagina's, pagina-interactiegegevens (zoals scrolling, klikken, mouse-overs), en de methodes die worden gebruikt om van de pagina weg te browsen. Ook kunnen we technische gegevens verzamelen die ons helpen uw apparaat te identificeren ter voorkoming van fraude en voor diagnostische doeleinden.

Mobiel

De meeste mobiele apparaten geven gebruikers de mogelijkheid locatiediensten uit te schakelen. Meestal bevindt deze functie zich in het instellingenmenu van het apparaat. Klik hier voor meer informatie over specifieke apparaten. Als u vragen heeft over hoe u locatiediensten van uw apparaat kunt uitschakelen, raden wij u aan contact op te nemen met uw netwerkprovider of de producent van uw apparaat.

Informatie uit andere bronnen

Voorbeelden van gegevens die wij uit andere bronnen ontvangen zijn: bijgewerkte leverings- en adresgegevens van onze vervoerders of andere derden, die wij gebruiken om onze administratie te corrigeren zodat uw volgende aankoop of contact met ons makkelijker loopt; accountgegevens, koop- of betaalgegevens en page-view gegevens van bepaalde verkopers waarmee wij gezamenlijk een onderneming voeren of voor wie wij technische -, advertentie-, fulfillment- of andere diensten leveren; zoekterm- en zoekresultaatgegevens van zoekopdrachten via de Websearch-functies van onze dochtermaatschappij Alexa Internet; zoekresultaten en links, waaronder betaalde vermeldingen (zoals Sponsored Links); en kredietgegevens van kredietbureaus die wij gebruiken om fraude te voorkomen en op te sporen en om aan bepaalde klanten financiële - of kredietdiensten te leveren.

Co-Branded & Gezamenlijke Aanbiedingen

Van tijd tot tijd kunnen wij gezamenlijke of 'co-branded' producten en diensten aanbieden.

Gegevens waartoe u toegang heeft

Voorbeelden van gegevens waartoe u eenvoudig toegang heeft bij ROTOR.nl zijn: up-to-date gegevens over recente bestellingen; persoonlijk identificeerbare gegevens (zoals naam, e-mail, wachtwoord, voorkeuren voor contactwijzen en gepersonaliseerde advertentievoorkeuren, adresboek en instellingen); betalingsinstellingen (waaronder creditcardgegevens, cadeaubonnen, cadeaukaarten en saldogegevens); instellingen voor kennisgevingen per e-mail (waaronder 'Product beschikbaar' waarschuwingen, Leverbaar, betaling herinnering, en nieuwsbrieven); aanbevelingen (waaronder 'Aanbevolen voor u' en 'Verbeter uw aanbevelingen'), Verkoper-accounts en 'Uw profiel' (waaronder uw productreviews, Aanbevelingen, Herinneringen en persoonlijk profiel).